ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΤ_ Γ «Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας¨ 35 ()

Στο κεφ αυτό θα μάθουμε …

Εικόνατους νομούς της χώρας μας, τις πρωτεύουσές τους και τις γνωστότερες πόλεις τους

 

Ο παραπάνω χάρτης παρουσιάζει τους νομούς της χώρας μας.

Η Ελλάδα έχει 51 νομούς. Η διοίκηση, δηλαδή ο νομάρχης, το νομαρχιακό συμβούλιο και το νομαρχιακό ταμείο, εδρεύει στην πρωτεύουσα του νομού, όπου βρίσκονται και οι νομαρχιακές υπηρεσίες.

Η πρωτεύουσα είναι συνήθως η μεγαλύτερη πόλη και σ’ αυτήν βρίσκονται το νοσοκομείο, η αστυνομία, η πυροσβεστική και οι δικαστικές αρχές. Στην πρωτεύουσα παρατηρείται η μεγαλύτερη εμπορική κίνηση του νομού.

ΜΑΘΑΙΝΩ  ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ

Advertisements

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΤ_ Γ «Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας¨ 34 (Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας)

Στο  κεφ  αυτό  θα  μάθουμε …

Εικόναγια τα γεωγραφικά διαμερίσματα και τις περιφέρειες της χώρας μας

Εικόνα

Στη χώρα μας υπάρχουν μεγάλες περιοχές, οι οποίες έχουν ορισμένα ιδιαίτερα γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία. Τις περιοχές αυτές τις ονομάζουμε γεωγραφικά διαμερίσματα.

Για την καλύτερη οργάνωση της ζωής των Ελλήνων, το κράτος διαίρεσε τη χώρα μας σε περιφέρειες. H διαίρεση αυτή έxει γίvει μεßάση

α) τα κοινά γεωμορφολογικά, κλιματικά και άλλα στοιχεία που επικρατούν σε συγκεκριμένες περιοχές και

β) τις οικονομικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

ΚΛΙΚ  για  εξάσκηση —>>

Γεωγραφικά Διαμερίσματα της Ελλάδας

Εκτύπωσε και χρωμάτισε τα γεωγρ.διαμερίσματα!!!

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΤ_ Γ «Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας¨ 33 (H διοικητική διαίρεση της Ελλάδας)

Στο  κεφ  αυτό  θα  μάθουμε …

Εικόναγιατί είναι απαραίτητη η διοικητική διαίρεση της χώρας μας

Εικόναγια τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

Για την άμεση και καλύτερη αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων, που δημιουργούνται σε μια περιοχή, το κράτος δημιούργησε τις μικρότερες διοικητικές διαιρέσεις της χώρας. Έτσι οι διοικητικές αρχές κάθε περιοχής, οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματά της, μπορούν να προτείνουν και να εφαρμόζουν τις καλύτερες λύσεις για τα τοπικά θέματα.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού η χώρα μας έχει τρία επίπεδα διοικητικής διαίρεσης. Αυτά είναι:

α) Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), στους οποίους περιλαμβάνονται οι δήμοι και οι κοινότητες.

β) Οι δήμοι μιας μεγάλης περιοχής πολλές φορές αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Προβλήματα στις συγκοινωνίες, στην ιατρική περίθαλψη, στις αγροτικές καλλιέργειες και αλλού. Για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων το κράτος έχει σχεδιάσει τους νομούς, οι οποίοι αποτελούνται από τους δήμους μιας περιοχής και διοικούνται από το νομαρχιακό συμβούλιο και το νομάρχη.

γ) Yπάρχουν σημαντικά προβλήματα και θέματα κοινά για πολλούς γειτονικούς νομούς, που ενδιαφέρουν χιλιάδες κατοίκους. Η κατασκευή μεγάλων δρόμων, γεφυρών, αεροδρομίων, φραγμάτων, τεχνητών λιμνών και άλλων αναπτυξιακών έργων απευθύνονται σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό η χώρα μας χωρίστηκε σε 13 μεγάλες περιφέρειες, οι οποίες αποτελούνται από περιοχές με κοινά χαρακτηριστικά κι επομένως έχουν κοινά προβλήματα.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΤ_ Γ «Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας¨ 31 & 32 (Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας – Οι πόλεις της Ελλάδας)

Στο  κεφ  αυτό  θα  μάθουμε …

για τη δημιουργία των μεγάλων αστικών κέντρων και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ζωής σε αυτά.

για τις έννοιες της αστυφιλίας και της αστικοποίησης

για τις μικρές και μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

για τους λόγους που έκαναν γνωστές τις πόλεις αυτές

Στα μέσα του 20ού αιώνα πολλοί κάτοικοι της ελληνικής περιφέρειας επέλεξαν να φύγουν από τα χωριά τους και να εγκατασταθούν στις μεγάλες πόλεις, που υπήρχαν εκείνη την εποχή στη χώρα μας. Οι άνθρωποι αυτοί για να καλύψουν τις ανάγκες τους προτίμησαν τη ζωή στην πόλη, προκαλώντας έτσι μεγάλη αύξηση του αστικού πληθυσμού. Flash applet

Οι λόγοι που υποχρέωσαν τους ανθρώπους εκείνη την εποχή να αφήσουν τους δικούς τους τόπους και να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή στα μεγάλα αστικά κέντρα κυρίως ήταν: Flash applet

Αυτοί οι λόγοι κυρίως προκάλεσαν τη μετακίνηση των κατοίκων της περιφέρειας προς τις πόλεις. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αστυφιλία και οι συνέπειές του ήταν πολλές:

Εικόναμεγάλη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αστικών κέντρων (ίδρυση πανεπιστημίων, νοσοκομείων, βιομηχανιών, χώρων ψυχαγωγίας, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.ά.), μεγάλη αύξηση του πληθυσμού κ.λπ.
Εικόναερήμωση της περιφέρειας (χωριά χωρίς νέους ανθρώπους, κτήματα ακαλλιέργητα, μειωμένη παραγωγή αγροτικών προϊόντων κ.ά.)

Γεωγραφικό γλωσσάριο

Αστικοποίηση: το φαινόμενο της αύξησης του ποσοστού των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.
Αστυφιλία: το φαινόμενο της εγκατάλειψης της περιφέρειας με σκοπό την εγκατάσταση σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο.

Μαθαίνω πάιζοντας :

Picture

και  ΚΛΙΚ —>>

Picture

Εκπ/κα  Βίντεο:

Flying over Greece | Πετώντας πάνω από την Ελλάδα

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΤ_ Γ «Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας¨ 29 & 30 (Ο πληθυσμός της Ελλάδας – Η γεωγραφική κατανομή του)

Στα  κεφάλαια  αυτά  θα  μάθουμε :

Εικόναγια τον πληθυσμό της Ελλάδας

Εικόνατι είναι η απογραφή του πληθυσμού και γιατί πρέπει να γίνεται

Εικόναπώς κατανέμεται ο πληθυσμός της χώρας μας και από ποιους παράγοντες εξαρτάται αυτή η κατανομή.

Η εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας

Η Εθνική Στατιστική Yπηρεσία Ελλάδας (Ε.Σ.Y.Ε.) κάθε δέκα χρόνια πραγματοποιεί απογραφή των κατοίκων της χώρας μας. Δηλαδή κάνει καταμέτρηση του πληθυσμού και εξακριβώνει τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των κατοίκων της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001 o πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10.964.020 κάτοικοι. Από αυτούς 797.091 είναι αλλοδαποί, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από γειτονικές βαλκανικές χώρες αλλά και χώρες της Aνατολικής Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας (Πηγή: Ε.Σ.Y.Ε.).   

ΚΛΙΚ—–>>

Ο πληθυσμός της χώρας μας δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την έκτασή της. Yπάρχουν περιοχές, στις οποίες κατοικούν πολύ λίγοι άνθρωποι και περιοχές, όπου κατοικούν περισσότεροι. Η Αττική έχει τους περισσότερους κατοίκους από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΤ_ Γ «Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας¨ 28 (Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία)

Στο  κεφ  αυτό  θα  μάθετε :

Εικόναγια την ιστορία της ελληνικής φυλής

Εικόναγια τα αθάνατα μνημεία του ελληνικού πολιτισμού

Εικόναγιατί πρέπει να προστατεύουμε τα μνημεία του  πολιτισμού μας

Η γεωγραφική θέση της χώρας μας (σταυροδρόμι τριών ηπείρων), το κλίμα (εύκρατο μεσογειακό), η θάλασσα, η ανάπτυξη του εμπορίου οδήγησαν τους Έλληνες να αποκτήσουν – ανάμεσα στα άλλα – ανοιχτή σκέψη και μεγάλη δημιουργικότητα. Πολλά και αξιόλογα γραπτά και υλικά μνημεία μαρτυρούν τη συνεχή παρουσία τους στην ανθρώπινη ιστορία και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν στη διαμόρφωσή της. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες που συνάντησαν στην ιστορική τους πορεία (πολλοί κατακτητές, εσωτερικές διενέξεις κ.ά.), οι Έλληνες κατάφερναν να είναι πάντα πρωτοπόροι στην εξέλιξη των επιστημών και στη δημιουργία μνημείων, τα οποία σήμερα θαυμάζουν όλοι οι άνθρωποι

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΒΙΝΤΕΟ

Η Ιστορία της Ελλάδας μέσα σε λίγα λεπτα …

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΤ_Β «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας¨ 27 (Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας)

Μια καταστροφή, που οφείλεται σε φυσικά αίτια, κανείς μας δεν μπορεί να την αποτρέψει. Εκείνο, όμως, που μπορούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε την ισχύ των συνεπειών της. Αυτό σημαίνει ότι οι επεμβάσεις μας στο φυσικό περιβάλλον – όταν είναι απαραίτητες – πρέπει να γίνονται με περίσκεψη και προγραμματισμό.

Φωτιά στο δάσος! Ένας κεραυνός, ο οποίος είναι φυσικό φαινόμενο, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Επίσης, ένα κομμάτι από γυαλί, πεταμένο από τον άνθρωπο, είvαι δυνατό να πρoκαλέσει ανάφλεξη και να καταστρέψει το δάσος.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΒΙΝΤΕΟ

 

Το κράτος έχει δημιουργήσει υπηρεσίες για την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους που πλήττονται από τις φυσικές καταστροφές. Αυτό όμως δεν αρκεί. Πρέπει όλοι να βοηθάμε κάθε συνάνθρωπό μας, όταν μας χρειάζεται.